facebooktwittersocial icons 6

Together We Can Make A Difference
For Those Affected By Sarcomas!

Home

מעקב

מטרתו של מעקב רגיל היא לזהות היארעות מקומית או מחלה גרורתית בשלב שבו עדיין אפשרי להיעזר בטיפול מוקדם. הבדיקות צריכות לכלול בדיקה פיזית של מקום הגידול, וכן הערכה של הפונקציה וסיבוכים אפשריים במקרה של שחזור. מומלץ גם להיעזר בדימות מקומי וצילום רנטגן או בסריקת CT של החזה.

בכפוף לקווים המנחים הרפואיים של האיגוד האירופי לאונקולוגיה רפואית (ESMO), מרווחי הזמן לאחר טיפול לאחר סיום הכימותרפיה צריכים להיות כל 2-3 חודשים בשנתיים הראשונות, כל 2-4 חודשים בשנים 3-4, כל 6 חודשים בשנים 5-10 ולאחר מכן כל 6-12 חודשים בהתאם למקובל במקום וגורמים אחרים.

עם זאת, הן מרווחי הזמן למעקב והן סוג הבדיקה עשויים להשתנות בהתאם לסוג ולדירוג הגידול ולטיפולים שכבר ניתנו.