Έρευνα

Για τους δεσμοειδείς όγκους δεν έχουμε δημοσιευμένες φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Τα περισσότερα δεδομένα είναι από αναδρομικές σειρές περιστατικών και περισσότερες κλινικές μελέτες χρειάζονται επειγόντως.